Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:

Wolkom op de webside fan Skingen en Slappeterp !

Op dizze webside kinne jo in hiele protte gewaar wurde oer bygelyks de histoarje fan ús beide doarpen,fansels alles oer it ferieningslibben, de aktiviteiten dy't der binne, foto's besjen ensafuorthinne.

Welkom op de website van Skingen en Slappeterp !

Op deze website kunt u terecht voor informatie over o.a : de historie van onze beide dorpen, alles over het verenigingsleven, geplande activiteiten, foto's, enz. enz.

ACTUEEL:

Zomeragenda kaatsen K.V. Ontspanning

Verslag Merke 2017

30 juni: Slotconcert Constantia Menaam

1 juli: Haakcafé

12 juli: us jier" Dorpentocht Nieuwe datum!

9 september: wandeltocht: "It lêste rûntsje is fan ús"

Website EKON (Enerzjy Koopaasje (om) de Noorpolder) actief.

Klik op de bovenstaande link