Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:

Wolkom op de webside fan Skingen en Slappeterp !

Op dizze webside kinne jo in hiele protte gewaar wurde oer bygelyks de histoarje fan ús beide doarpen,fansels alles oer it ferieningslibben, de aktiviteiten dy't der binne, foto's besjen ensafuorthinne.

Foto's merke 2023 deel 1

Foto's merke 2023 deel 2

KV Ontspanning: Jubileum 2024

31maart/1 april: paastentoonstelling

5 april: Lekker ite mei...

6 april: RepairCafé

Welkom op de website van Skingen en Slappeterp!