Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013- Foto's Nieuwjaarsbuffet 2015 - Nieuwjaars Brunch Buffet 2016 foto's- Rabobank Cooporatiefonds: aanvragen gezocht. - Zomeragenda 2017- Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Foto's van het kaatsen en linedance 20 mei 2012- Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Kindermiddag met circus Salto 2015- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag - 18 februari: Toanielselsip It sil Heve mei Yn'e prizen- Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Biljartclub De Kromme Keu- Bestuur- Uitslagen competitiebiljarten- Uitstapjes Biljartclub - Contact Jeugdclub- Foto's jeugdclub 13 dec 2014 - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club- Foto's van het kaatsen en linedance 20 mei 2012

TOANIELSELSKIP

It sil heve” , Skingen-Slappeterp

spilet op 11 febrewaris en 18 febrewaris

YN 'E PRIZEN

Komeedzje fan Henk Sloots

Wêr Doarpshûs “Op Healwei” , Skingen-Slappeterp

Wannear Sneon 11 febrewaris, oanfang 20.00 oere

Sneon 18 febrewaris, oanfang 14.00 oere

(âldereinmiddei mei tsjerklike gemeente Rie-Skingen e.o.)

Foarferkeap Tineke Roest, till.: 0518-452061 / mail: tinekeroest868@gmail.com

Rezjy Eelkje Faber

Ynstekster Wijtske Wiersma

Ljocht en lûd Klaas Faber

Grime Thea Elzinga

Dekorbou Klaas Faber en Eelke Wiersma

Spilers:

Geart Bonkema Hylke Schuitmaker

Berta Bonkema Anneke v.d. Wal

Sjouk Thea Roersma

Piter Taeke Wiersma

Tante Lydia Tineke Roest

Kobus Kerkstra Eelke Wiersma

Andre Lieuwe Kuppens

Geart sit stevich ûnder de plak by syn frou Berta. Sy fertsjinnet de kost, hy is húsman. Wy komme yn 'e kunde mei dit stel as se krekt de strjitpriis yn 'e Postkoadelotterij wûn ha. Berta is al begûn it jild út te jaan, mar Geart is fergetten harren op te jaan en hy doart dat net op te bychtsjen oan Berta. As Berta har tante Lydia, in rike widdo, op besite komt, rûkt Geart syn kans, mei de help fan syn buorman Piter. Boppedat goait Piter syn frou Sjouk, sûnder dat se der erch yn hat, hieltyd wer roet yn it iten.

It wurdt noch in hiele toer om dit goed ôfrinne te litten.