Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

TOANIELSELSKIP

It sil heve” , Skingen-Slappeterp

Spilet yn Doarpshûs “op Healwei”

DE FERFLOKTEN

In komyske fabel fan Neil Simon

Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra

Sneon 29 febrewaris, 20.00 oere, mei musyk: Quickfinger.

Sneon 7 maart, 20.00 oere, mei musyk: orkest Butterfly.

Sneon 14 maart, 14.00 oere. (âldereinmiddei mei tsjerklike gemeente Rie-Skingen e.o).

Ûnder lieding fan ús nije regisseur Broer Jorritsma.