Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

TOANIELSELSKIP

“It sil heve” , Skingen-Slappeterp

spilet op

sneon 23 febrewaris en sneon 2 maart 2019

In frjemde fûgel

Klucht fan Peter Damen

Fryske oersetting fan Jikke de Haan.

Wêr Doarpshûs “Op Healwei” , Skingen-Slappeterp

Wannear Sneon 23 febrewaris, oanfang 20.00 oere

Sneon 2 maart, oanfang 14.00 oere

(âldereinmiddei mei tsjerklike gemeente Rie-Skingen e.o.)

In frjemde fûgel is in kluchtich toanielstik mei faasje en frjemde fûgels
mei ferskillende fearrepakken.